Oh Gosh! 變成Dr. 了, 8/1 開始PostDoc 工作。
別寄SOP過來了阿...真的沒時間改

目前日期文章:200907 (22)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

xination 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

xination 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

xination 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

xination 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

xination 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

xination 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

xination 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

xination 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

xination 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

xination 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()

xination 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

xination 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

崩潰!!

xination 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 

TTS 就是 text to speech的意思

xination 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

xination 發表在 痞客邦 留言(3) 人氣()

xination 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

xination 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

xination 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

xination 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

http://forum.putclub.com/viewthread.php?tid=179354

Mp3 download

 

xination 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 2